Новоайдарська районна рада Луганської області
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Новоайдарській районній раді
Меню сайту

Пошук

Контакти
вул. Незалежності, буд 2,
смт. Новоайдар, Новоайдарський район,
Луганська область, 93500

e-mail: na-rada@ukr.net

телефон приймальні: (06445) 9-27-24

факс: (06445) 9-43-59

Архів записів

Статистика

· RSS 21.06.2024, 19:22

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної ради 
від  10 травня 2011 року № 41
 
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Новоайдарській районній раді Луганської області
 
1. Загальні положення
 
      1.1. Це Положення визначає організацію доступу до публічної інформації у Новоайдарській районній раді Луганської області (далі – раді) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI.
      1.2.  Визначення понять:
            1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні ради;
            2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення ради повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні ради;

            3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
            4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;
            5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
      1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію».
      1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність ради організовує і забезпечує  відповідальна особа за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради.
 

 
2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність ради
 
      2.1. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні ради забезпечується шляхом:
            1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 
                -  в офіційних друкованих виданнях; 
                -  на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; 
                -  на інформаційному стенді; 
                -  будь-яким іншим способом; 
            2) надання інформації за запитами на інформацію.
      2.2. Інформація про діяльність ради може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
      2.3. Публічна інформація про діяльність ради надається у формі, визначеній чинним законодавством.
      Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у раді.
      Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами.
      2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність ради обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.
      Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
      2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів ради в межах своєї компетенції.

 

 
3. Надання публічної інформації за запитами
 
      3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради відповідно до законів України  «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію».
      3.2. Відповідальна особа за забезпечення доступу запитувачів до інформації здійснює оприлюднення на веб-сайті ради інформації, підготовленої структурними підрозділами ради з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
      3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті ради підлягають:
            1)    інформація про раду та її діяльність:
                 – інформація про раду: місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону ради, розклад роботи ради, регламент ради, Положення про постійні комісії ради, символіка Новоайдарського району, місцеве самоврядування, перелік об'єктів спільної власності територіальних громад Новоайдарського району Луганської області;
                 – структура ради: біографічна довідка та трудова діяльність голови та заступника голови ради, графік особистого прийому громадян керівництвом ради, прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку апарату ради, список депутатів ради, склад постійних комісій ради, склад фракцій;
            2)   правила внутрішнього трудового розпорядку ради;
            3)   дані про депутатів ради: біографія, місце роботи, контакти, фракція, партійність, передвиборна програма, звіт про роботу;
            4)   публічна інформація: порядок денний сесій ради, проекти рішень ради, рішення ради, розпорядження голови ради, депутатські запити, звернення депутатів ради, програми, відомості про доходи, зазначені у деклараціях, наданих керівниками ради, форми запиту на інформацію для фізичних та юридичних осіб
            5)  дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;
            6)  відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні ради; 
            7)  звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
            8)   інші відомості про діяльність ради, які належать до публічної інформації.
      3.4. У приміщенні для прийому громадян на інформаційному стенді розміщуються:
            1)   дані про порядок роботи ради, що включають порядок прийому громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності ради;
            2)   реквізити для сплати вартості фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію;
            3)   зразок відповідної форми запиту на інформацію;
            4)   умови і порядок отримання інформації про діяльність ради;
            5)   інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність ради.
      3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому пленарному засіданні ради, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.
      3.6. Запитувач має право звернутися до ради із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
      З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, зразок якої можна отримати у  відповідальної особи за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради або роздрукувати на офіційному веб-сайті ради (додаток 2 до цього Положення).
      Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
      Порядок складання та подання запитів на інформацію наведений у додатку 3 до цього Положення.

 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
 
      4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу ради, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради в електронному журналі «Запити на інформацію» з урахуванням вимог цього Положення.
      4.2. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності ради, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами їх діяльності.
      За рішенням голови ради або його заступника, керуючого справами виконавчого апарату ради відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів апарату ради. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше двох робочих днів із дня надходження до ради запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.
      4.3 Запит на інформацію з резолюцією голови ради або його заступника, керуючого справами виконавчого апарату ради опрацьовується відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.
      4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до ради у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
      4.5. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання.
      4.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання радою запиту.
Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.
      4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керуючий справами виконавчого апарату ради за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку відповідальна особа за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
      4.8. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, відповідальна особа за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до ради повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
      4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

 

 
5. Порядок надання інформації про діяльність ради
 
      5.1. Відповідь на запит надається відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до інформації ради. Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності ради, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керуючого справами виконавчого апарату ради.
      5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса ради, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
      5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність ради належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.
      5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у раді.
      5.5. Апарат ради має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
            1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
            2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
            3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
                – ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
                – загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
                – підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
      Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
      5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
      Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
      Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та розпорядженням голови ради від 31 жовтня 2011 року №80. 

6. Оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб

      Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
      Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
 
Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу 
до публічної інформації у Новоайдарській районній раді 
Луганської області, затвердженого розпорядженням голови
від  10  травня  2011 року  №  41
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
 
      Публічною інформацією з обмеженим доступом Новоайдарської районної ради Луганської області (далі – ради) є:
      –  конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
      –  таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі;
      –  службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» відповідно до законодавства.
      Не належить до публічної інформації ради інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України.

 

 

 

Copyright Новоайдарська райрада © 2024
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz